Werkwijze

 
 
 

De mens centraal

Tijdens de adviestrajecten wordt uitgegaan van de mens en niet van het systeem. Dit houdt in dat we het kwaliteitssysteem opzetten vanuit het oogpunt dat de medewerkers bevoegd en bekwaam zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

In de adviestrajecten wordt dan ook veel aandacht besteed aan het bespreken en vastleggen van de verantwoordelijkheden en de communicatie- en overlegstructuren. Het kwaliteitshandboek wordt zo een naslagwerk voor de professional. In het kwaliteitshandboek zijn de essentiële werkwijzen voor de zekerstelling van de bedrijfsvoering vastgelegd.

Kwaliteitsmanagement = Risicomanagement

Met een kwaliteitsmanagementsysteem borgen we dat continue wordt voldaan aan de wensen en behoeften van de klant. Maar ook dat de kansen en bedreigingen van een organisatie bepaald en geëvalueerd zijn. Dit gebeurt door dus zowel op strategisch als op operationeel niveau een analyse uit te voeren op het voorkomen van risico’s en kansen. Hierbij kijken we onder andere naar:

  • Is het proces complex of risicovol?
  • Geeft het proces aanleiding tot misstanden?
  • Is het proces een succesfactor van de organisatie?


Nu kan worden bepaald wat de foutkans is en wat het effect van deze fout op de bedrijfsvoering zal zijn. Hierna kan de meest efficiënte beheersingsmethode bepaald, vastgelegd en genormeerd worden of eventueel moet het risico wel geaccepteerd worden (beheersing gaat in tegen visie van organisatie of maakt werken onmogelijk). Het is dan wel van belang de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen (verwachtingenmanagement) en vast te stellen wat te doen als het risico toch voorkomt (damage control). Zo voorkom je het grootste risico bij het invoeren van een kwaliteitssysteem: het creëren van bureaucratie. Quadraat Advies zal alleen datgene wat risico’s oplevert of waar uw succes op gebaseerd is, vastleggen in een kwaliteitshandboek. Zo blijft er voldoende tijd over om te investeren in de mens achter het kwaliteitssysteem.

 

Activiteiten in de zorg

Binnen de zorg is het van belang dat de kwaliteit continu geborgd is. Hierbij is risicomanagement en bewustzijn een belangrijke factor. Soms is hiervoor externe deskundigheid gewenst.

Activiteiten in de voeding

Binnen de levensmiddelensector is soms externe deskundigheid gewenst om te voldoen aan wet- en regelgeving, voedselveiligheidsnormen en de verscheidende eisen van klanten.